Privacybeleid Politique de Confidentialité Privacy Policy

Verwerken van persoonsgegevens

Welkom op onze website; www.memorystone.be (de ‘Website’). Wij respecteren te allen tijde uw recht op privacy als klant of bezoeker van deze Website. Om duidelijk te maken hoe wij omgaan met de gegevens die u ons verstrekt, hebben we dit privacybeleid opgesteld. Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer u onze Website bezoekt zonder enige aankopen te doen, wanneer u zich registreert bij memorystone.be en wanneer u van onze diensten gebruikmaakt om producten te kopen. Mocht u de Algemene Verkoopvoorwaarden van deze Website nog niet gelezen hebben, dan verzoeken wij u om dit alsnog te doen.

In dit Privacybeleid zullen de termen ‘persoonsgegevens’, ‘verwerkt’ en ‘gegevensbeheerder’ de betekenis hebben die hen is toegeschreven in Richtlijn 95/46/EG betreffende gegevensbescherming, de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluiten – en vanaf 25 mei 2018 in de opvolgende wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (en elke Belgische wet en/of decreet voor de invoering ervan).

Door gebruik te maken van deze Website, gaat u ermee akkoord dat de persoonsgegevens die via de Website worden verzameld, verwerkt worden in overeenstemming met dit Privacybeleid. U accepteert ook dat we mogelijk uw persoonsgegevens moeten verwerken voor het uitvoeren van een contract of bestelling. Gelieve deze Website niet te gebruiken als u niet tevreden bent over de inhoud van ons Privacybeleid.

De Website is het eigendom van SERAX NV, een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel in België, Veldkant 21, 2550 Kontich, handelsregisternummer, fiscaal nummer en btw-nummer BE0430067019 (‘Serax’ of ‘wij/we’ of ‘ons/onze’). Serax treedt op als 'gegevensbeheerder' in de zin van het toepasselijke recht bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

We verzamelen twee soorten informatie wanneer u onze Website bezoekt:

 • Persoonsgegevens: De persoonsgegevens die wij mogelijk verzamelen en verwerken, kunnen uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, IP-adres en facturerings- en creditcardgegevens (uitsluitend voor de verwerking van bestellingen) bevatten. Let op: uw betaling is beveiligd met encryptie en wordt verwerkt via betalingsportal Ingenico. Alle betalingsinformatie wordt gewist wanneer de betaling verwerkt is.
 • Niet-persoonlijke informatie: Het kan ook zijn dat we informatie verzamelen over welke pagina's u bezoekt op deze Website en het adres/de locatie van de site waar u vandaan kwam om deze Website te bezoeken. Let op: deze informatie wordt louter voor analytische doeleinden gebruikt en zal niet worden ingezet om u te identificeren of om persoonlijk contact met u op te nemen. Deze informatie wordt gebruikt om in het algemeen meer demografisch inzicht te krijgen, de behoeftes en trends van onze klanten in kaart te brengen, betere en meer relevante aanbiedingen te doen en om ons ervan te verzekeren dat het ontwerp van onze Website gebruikersvriendelijk is.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om uw bestellingen te beheren, u informatie over onze producten te verstrekken wanneer u daarom vraagt, u de beste service te kunnen bieden en om ervoor zorgen dat ons aanbod zo actueel en relevant mogelijk is. Uw persoonsgegevens worden voor de bovenvermelde doeleinden gebruikt door daartoe gemachtigde medewerkers, consultants, adviseurs, dochterondernemingen, dienstverleners, vertegenwoordigers en onderaannemers van Serax.

Let op: wij delen onder geen beding persoonsgegevens met derden, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals door een bevelschrift of gerechtelijk bevel, of wanneer dit op uw verzoek gebeurt. Het kan voorkomen dat wij niet-persoonlijke gegevens in combinatie met niet-persoonlijke gegevens van andere gebruikers (zoals de bovenvermelde siteanalyses) delen met derden.

Dit is bijvoorbeeld om statistieken te genereren over het aantal unieke bezoekers van onze Website, over de demografische uitsplitsing en in het algemeen over de handelingen die onze bezoekers op onze Website verrichten. Derden kunnen adverteerders, leveranciers, website-trackingdiensten en andere gelijkaardige partijen zijn.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of stukjes informatie die opgeslagen worden op uw computer (of op een mobiel apparaat, naargelang het geval) wanneer u onze website bezoekt. Sommige delen van deze website worden uitgevoerd dankzij de cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd. Voor meer informatie over cookies, inclusief het bekijken van welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, kunt u de volgende site bezoeken: www.allaboutcookies.org. Er zijn ook andere informatiebronnen over cookies te vinden op het internet.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw bestelproces te volgen, persoonlijke voorkeuren op te slaan en ons te helpen om u te voorzien van gerichte content. Cookies zorgen ook voor een soepelere gebruikerservaring door uw persoonlijke voorkeuren te onthouden en u de mogelijkheid te bieden om sneller in te loggen. Wanneer u onze website bezoekt, wordt u gevraagd om de cookietechnologie te accepteren of te weigeren. U kunt er ook voor kiezen om alle cookies in uw webbrowser te accepteren of te weigeren. We delen onze cookies met geen enkele andere site.

Hieronder nog even een opsomming van de data die via cookies bijgehouden worden op de website serax.com:

 • Een sessievariabele die geanonimiseerd is.
 • IP-adres locatiegegevens: momenteel wordt enkel het land van het IP-adres bijgehouden en het IP-adres zelf niet.
 • Google Analytics / GTM-variabelen volgens de richtlijnen van Google: het laatste octet van het IP-adres wordt geanonimiseerd: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
 • Google Webmaster Tools: gebruiken de variabelen van Google Analytics, dus geen extra opslag van gegevens.
 • Aanduiding of de gebruiker Javascript actief heeft. Javascript is een front-end scripting taal die gebruikt wordt om dynamische zaken op de website mogelijk te maken, zoals de slideshow animatie, fading en dergelijke front-end effecten.
 • De image ratio en responsive image variabele: deze duidt aan of u op een mobiel toestel surft of niet.

Memory Stone - nieuwsbrief

Memory Stone bewaart uw e-mailadres alleen als u het aan ons doorgeeft. Dit e-mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te houden over updates op onze Website en voor marketingdoeleinden, zoals voor informatie over nieuwe producten. We zullen dit e-mailadres nooit doorgeven aan derden, dus er zullen geen andere partijen contact met u opnemen. U kunt zich altijd afmelden voor onze nieuwsbrief door op de link te klikken in een van de nieuwsbrieven die u ontvangt.

Veiligheid

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die voor ons gehost wordt door onze webadviseur, Seven Days. Zoals met alle interne gerelateerde content, kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u ons via deze Website verstrekt niet voor de volle 100% garanderen. Wij doen er echter alles aan om de veiligheid van alle gegevens die u ons verstrekt zoveel mogelijk te waarborgen via de toepasselijke technische en organisatorische middelen. Memory Stone behoudt zich het recht voor om (inbegrepen, maar niet beperkt tot) een klant te weigeren door het annuleren of terugbetalen van bestellingen, om accounts te sluiten of de toegang van klanten te blokkeren wanneer ze verdacht worden van frauduleuze of kwaadwillige activiteiten. Er is slechts één account per persoon toegestaan. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Uw rechten

U hebt het recht om (i) toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens; (ii) te vereisen dat uw persoonsgegevens aangepast worden indien en voor zover u kunt aantonen dat deze gegevens onjuist zijn; (iii) de verwijdering van uw persoonsgegevens te gelasten als de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nageleefd worden; (iv) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie en/of om te verzoeken om dit te beperken; en (v) een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U hebt eveneens het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken, op voorwaarde dat de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nageleefd worden. U accepteert echter wel dat elke verwerking die voorafgaat aan een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de wettigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking. Om eender welk verzoek in te dienen met betrekking tot uw gegevens kunt u contact met ons opnemen via privacy@serax.com. Als u dit nodig acht, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens.

Wanneer verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, bijvoorbeeld vanwege hun herhaaldelijke karakter, kunnen wij ofwel (i) een redelijke vergoeding in rekening brengen, rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie, de communicatie of het uitvoeren van de verzochte actie, of (ii) weigeren om het verzoek in te willigen.

Duur van de opslag van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u via deze Website naar ons stuurt worden opgeslagen in onze databases. We bewaren uw persoonsgegevens zolang uw account actief is, als we een lopend contract met u hebben of zolang het nodig is om u de gevraagde services te bieden of vragen te beantwoorden of om eventuele geschillen op te lossen. Mogelijk moeten we uw persoonsgegevens ook gedurende een redelijke periode bewaren om ons in staat te stellen te voldoen aan wettelijke verplichtingen, onenigheden op te lossen en te voldoen aan de verplichtingen van aangegane overeenkomsten.
Na deze periode worden uw gegevens uit onze database verwijderd.

Aanpassingen van dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om enig deel van dit Privacybeleid op elk gewenst moment te updaten, aan te passen of te verwijderen. Alle wijzigingen worden hier onmiddellijk gepubliceerd en het is uw eigen verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er iets veranderd is. We nemen echter wel rechtstreeks contact met u op als we besluiten om uw persoonsgegevens te gebruiken op een manier die in strijd is met het overeengekomen Privacybeleid. U krijgt dan de keuze om al dan niet in het nieuwe gebruik te worden opgenomen.

Vragen / Neem contact met ons op

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via privacy@serax.com indien u nog vragen hebt met betrekking tot het bovenstaande.

Traitement des données à caractère personnel

Bienvenue sur notre site Web www.memorystone.be (le « site Web »). En tant que client ou de visiteur du présent site Web, nous respectons votre droit à la vie privée en tout temps et avons défini la présente Politique de Confidentialité afin de clarifier la manière dont nous traitons toute donnée que vous nous communiquez. La présente Politique de Confidentialité s’applique lorsque vous visitez ou parcourez notre site Web sans acheter de produit, lorsque vous vous identifiez sur serax.com et lorsque vous utilisez nos services pour acheter des produits. Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez également lire les Conditions générales de Vente.

Dans la présente Politique de Confidentialité, les termes « données à caractère personnel », « traité(es) » et « responsable du traitement » ont le sens qui leur est donné dans la directive sur la protection des données 95/46/CE, la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d’application, et, à compter du 25 mai 2018, dans la législation qui la remplace, le règlement général sur la protection des données (et toute loi et/ou tout arrêté belge le mettant en œuvre).

En utilisant le présent site Web, vous acceptez que les données à caractère personnel collectées par l’intermédiaire du site Web seront traitées conformément à la présente Politique de Confidentialité. Vous reconnaissez également que nous pourrions devoir traiter vos données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution d’un contrat ou d’une commande. Si vous n’êtes pas satisfait de tout contenu répertorié ici, veuillez ne pas utiliser le présent site Web. Le présent site Web est la propriété de SERAX NV, une société belge dont le siège social est établi en Belgique, à l’adresse Veldkant 21, 2550 Kontich, avec pour numéro d’entreprise, numéro d’identification fiscale et numéro de TVA BE0430067019 (« Serax » ou « nous »). Serax agit en tant que « responsable du traitement » au sens de la loi applicable lors du traitement de vos données à caractère personnel.

Nous recueillons deux types d’informations lorsque vous accédez à notre site Web :

 • Données à caractère personnel : Les données à caractère personnel que nous pourrions collecter et traiter à votre sujet pourraient inclure votre nom, votre adresse e-mail, votre adresse postale, votre numéro de téléphone, votre adresse IP ainsi que vos informations de facturation et de carte de crédit (uniquement à des fins de traitement). Veuillez noter que votre paiement est traité au moyen d’un cryptage sécurisé par l’intermédiaire du portail de paiement Ingenico et que toutes les informations de paiement sont supprimées une fois le paiement traité.
 • Données à caractère non personnel : Nous pourrions également recueillir des informations concernant les pages que vous visitez sur le présent site Web et l’adresse/la localisation du site à partir duquel vous avez accédé au présent site Web. Veuillez noter que ces informations ont un caractère analytique et ne seront pas utilisées pour vous identifier ou vous contacter individuellement, mais sont utilisées pour obtenir plus généralement des données supplémentaires concernant notre démographie, les besoins et les tendances de nos clients afin de proposer de meilleures offres plus pertinentes et de garantir la convivialité du design de notre site Web.

Finalités du traitement des données à caractère personnel

Nous pourrions traiter vos données à caractère personnel afin de gérer vos commandes, de vous fournir des informations sur nos produits à votre demande, de vous proposer le meilleur service possible et de nous assurer que nos offres sont aussi actuelles et pertinentes que possible. Vos données à caractère personnel seront utilisées par les employés, consultants, conseillers, filiales, fournisseurs de services, agents et sous-traitants autorisés par Serax aux fins susmentionnées.

Veuillez noter que nous ne partageons en aucun cas quelque donnée à caractère personnel que ce soit avec des tiers, sauf si la loi l’y oblige, par exemple par mandat ou par ordonnance du tribunal, ou sauf instructions contraires de votre part. Nous pourrions également partager des données à caractère non personnel (telles que les données à caractère analytique relatives au site mentionnées ci-dessus) combinées à celles d’autres utilisateurs de notre site Web, avec des tiers. Ceci aurait, par exemple, pour but de fournir des statistiques sur le nombre de visiteurs uniques que compte notre site Web, la répartition démographique, le comportement général de nos visiteurs lorsqu’ils consultent notre site Web. Pourraient compter parmi ces tiers des annonceurs, des fournisseurs, des services de suivi de l’activité de sites Web et d’autres parties similaires.

Cookies

Les cookies sont de petits fichiers de texte ou d'informations, stockés sur votre ordinateur (ou le cas échéant, un appareil nomade) à chaque consultation de notre site Internet. Certaines pages de ce site sont composées à l'aide de cookies mémorisés sur votre ordinateur. Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les cookies, y compris la liste de ceux installés sur votre ordinateur, la façon de les gérer ou de les supprimer, consultez la page suivante : www.allaboutcookies.org. Vous trouverez sur Internet d'autres sources d'information à propos des cookies.

Ce site Internet utilise des cookies pour enregistrer vos préférences, assurer le suivi du processus de commande et nous guider afin de publier du contenu répondant à vos attentes. Les cookies améliorent l'expérience ressentie par l'utilisateur en mémorisant ses préférences et en facilitant l'identification. En consultant ce site Internet, il vous est demandé d'accepter ou de refuser l'emploi des cookies. Vous pouvez également décider d'accepter ou de refuser tous les cookies sur votre navigateur Internet. Nos cookies ne sont partagés avec aucun autre site Internet.

Voici la liste des données conservées par les cookies sur le site Internet Serax.com :

 • Une variable de session qui demeure anonyme.
 • Les données d'identification par adresse IP : pour l'instant, seul le pays de l'adresse IP est mémorisé, pas l'adresse IP proprement dite.
 • Des variables Google Analytics / GTM selon les directives de Google : le dernier octet de l'adresse IP demeure anonyme, voir https://policies.google.com/privacy?hl=fr
 • Google Webmaster Tools : ces outils utilisent les variables de Google Analytics, sans stockage de données complémentaires.
 • L'indication si l'utilisateur a activé JavaScript. JavaScript est un langage "frontend scripting" utilisé pour permettre des effets dynamiques sur le site Internet, par exemple les animations slideshow, fading et autres.
 • Le rapport de visualisation de l'écran et la variable responsive image, qui indiquent si la page est consultée sur un appareil nomade ou pas.

Newsletter Memory Stone

Memory Stone enregistre uniquement votre adresse e-mail si vous nous la communiquez. Cette adresse e-mail est utilisée pour vous tenir au courant des mises à jour de notre site Web et à des fins de marketing, notamment pour vos informer de nouveaux produits. Nous ne transmettrons jamais cette information à des tiers et, par conséquent, d’autres parties ne vous contacteront pas. Vous pouvez toujours vous désinscrire de notre newsletter en cliquant sur le lien retour dans l’une des newsletters que vous recevez.

Sécurité

Vos données à caractère personnel sont stockées sur un serveur sécurisé hébergé pour nous par Seven Days, notre consultant en mise en œuvre de sites Web. Comme c’est le cas pour tout contenu lié à Internet, nous ne pouvons pas garantir à 100 % la sécurité de toute donnée que vous nous communiquez par l’intermédiaire du présent site Web. Cependant, nous prenons d’importantes mesures pour assurer autant que possible la sécurité de toutes les données que vous nous communiquez, par des moyens techniques et organisationnels appropriés. Serax se réserve le droit (sans s’y limiter) de refuser un client en annulant ou en remboursant des commandes, de fermer des comptes ou de bloquer un accès client en cas de suspicion d’activité frauduleuse ou malveillante. Un seul compte par personne est autorisé. Cela n’affecte pas vos droits statutaires.

Vos droits

Vous avez le droit de (i) accéder à vos données à caractère personnel ; (ii) exiger la correction de vos données à caractère personnel si et dans la mesure où vous pouvez apporter la preuve que les données concernées sont inexactes ; (iii) demander la suppression de vos données à caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des données ; (iv) vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel pour des motifs liés à votre situation personnelle et/ou demander sa restriction ; et de (v) demander une copie de vos données à caractère personnel dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par ordinateur. Vous avez également le droit de retirer votre consentement relatif au traitement de vos données à caractère personnel à tout moment, conformément aux conditions du règlement général sur la protection des données. Vous reconnaissez toutefois que tout traitement effectué avant un tel retrait n’affecte pas la légalité dudit traitement en raison de votre consentement avant le retrait. Afin de formuler une demande concernant vos données, veuillez nous contacter sur privacy@serax.com. Si vous le jugez nécessaire, vous avez également le droit de déposer une plainte concernant notre utilisation de vos données à caractère personnel auprès de l’autorité de contrôle compétente.

Dans le cas où des demandes sont manifestement infondées ou excessives, par exemple en raison de leur caractère répétitif, nous pourrions soit (i) facturer des frais raisonnables en tenant compte des coûts administratifs que représente la fourniture de l’information ou de la communication, ou l’action demandée, soit (ii) refuser de donner suite à la demande.

Durée de stockage de vos données à caractère personnel

Nous stockons dans nos bases de données les données à caractère personnel que vous nous envoyez par l’intermédiaire du présent site Web. Nous conservons vos données à caractère personnel aussi longtemps que votre compte est actif, puisque nous sommes liés par contrat avec vous, ou aussi longtemps que possible, pour vous fournir les services demandés ou pour répondre à des requêtes ou pour résoudre des problèmes vous concernant. Nous pourrions également avoir besoin de conserver vos données à caractère personnel pendant une période de temps raisonnable afin d’être en conformité avec des obligations légales, de gérer des litiges et de faire respecter les accords que nous avons conclus.

Passé cette période, vos données à caractère personnel sont supprimées de nos bases de données.

Modifications de la présente Politique de Confidentialité

Nous nous réservons le droit de mettre à jour, de modifier et de supprimer à tout moment toute partie de la présente Politique de Confidentialité. Tout changement sera immédiatement publié ici et il vous incombe de vérifier le présent contenu régulièrement. Cependant, nous vous contacterons directement si nous décidons d’utiliser vos données à caractère personnel d’une manière qui est contraire à la Politique de Confidentialité convenue et vous pourrez choisir de faire partie ou non de sa nouvelle utilisation.

Questions / Contactez-nous

Si vous avez des questions au sujet de ce qui précède, n’hésitez pas à prendre contact avec nous à l’adresse privacy@serax.com.

Processing of personal data

Welcome to our website www.memorystone.be (the ‘Website’). As a customer of or visitor to this Website, we respect your right to privacy at all times, and have outlined this Privacy Policy as a means to clarify how we deal with any data you provide to us. This Privacy Policy applies when you visit or browse our Website without purchasing any product, when you register with serax.com, and when you use our services for purchasing products. If you haven't already done so, please also read the General Terms and Conditions of Sale and the Terms.

In this Privacy Policy, the terms ‘personal data’, ‘processed’ and ‘data controller’ shall have the meanings given to them in the Data Protection Directive 95/46/EC, the Belgian Act of 08 December 1992 on the protection of privacy in relation to the processing of personal data and its implementing decrees, and starting 25 May 2018 in its successor legislation, the General Data Protection Regulation (and any Belgian act and/or decree implementing it).

By using this Website, you agree that the personal data collected via the Website will be processed in accordance with this Privacy Policy. You also acknowledge that we may have to process your personal data for the performance of a contract or an order. If you are unhappy with any content listed here, please do not use this Website. The Website is owned by SERAX NV, a Belgian company with its registered office in Belgium, Veldkant 21, 2550 Kontich, business register number, tax code and VAT number BE0430067019 (‘Serax’ or ‘we’ or ‘us’). Serax shall act as ‘data controller’ in the meaning of the applicable law when processing your personal data.

We collate two types of information when you access our Website:

 • Personal Data: The personal data that we may collect and process about you may include your name, email address, postal address, phone number, IP address and billing and credit card information (for the purpose of order processing only). Please note that your payment is processed through secure encryption via payment portal Ingenico and all payment information is deleted when payment has been processed.
 • Non-Personal: We may also collate information about which pages you visit on this Website and the address/location of the site you were using in order to visit this Website. Please note that this information is analytical and will not be used to identify or contact you individually, but that it is used to learn more generally about our demographics, and the needs and trends of our customers, in order to provide a better, more relevant service, and to ensure our Website’s design is user friendly.

Purposes of the processing of personal data

We may process your personal data in order to manage your orders, to provide you with information about our products when you request it, to offer you the best service possible, and to ensure that our offerings are as up to date and relevant as possible. Your personal data will be used by Serax’ authorised employees, consultants, advisors, subsidiary companies, services providers, agents and subcontractors for the above purposes.

Please note that we do not share any personal data with third parties under any circumstances, unless legally obliged by law, such as by warrant or court order, or otherwise requested by you. We may also share non-personal data (such as the site analytics listed above) in combination with that of other users on our Website, with third parties. This is in order, for example, to provide statistics on how many unique visitors we have to the Website, demographic breakdown, and generally on activity that our visitors engage in while on our Website. Third parties may include advertisers, suppliers, website tracking services and other similar parties.

Cookies

Cookies are small text files or pieces of information that are stored on your computer (or on a mobile device, as the case may be) when you visit our Website. Some parts of this Website run thanks to the cookies that are installed on your computer. For more information about cookies, including how to check which cookies are installed and how you can manage and delete them, you can visit the following website: www.allaboutcookies.org. You can also find many other sources of information about cookies on the Internet.

This Website uses cookies to track your order process, to store personal preferences, and to help us to provide you with targeted content. Cookies also ensure a smoother user experience by remembering your personal preferences and allowing you to log in more quickly. Upon visiting our Website, you will be asked to accept or refuse the cookie technology. You can also choose to accept or reject all cookies in your web browser. We do not share our cookies with any other site.

Please find a list below of all the data that are stored on the serax.com website by means of cookies:

 • An anonymised session variable.
 • IP address location data: Currently, only the country of the IP address is stored, not the IP address itself.
 • Google Analytics / GTM variables in accordance with the Google guidelines: the last octet of the IP address is anonymised: https://policies.google.com/privacy?hl=en
 • Google Webmaster Tools: The variables of Google Analytics are used, so no additional data is stored.
 • Indication whether the user has enabled JavaScript. JavaScript is a front-end scripting language that is used to enable dynamic items on the website, such as slideshow animations, fading and similar front-end effects.
 • The image ratio and responsive image variable: This indicates whether you are surfing on a mobile device or not.

Memory Stone Newsletter

Memory Stone only saves your email address if you communicate this to us. This email address is used to inform you about updates of our website and for marketing purposes e.g. information about new products. We will never forward your email address to third parties, and therefore, other parties will not contact you. You can always unsubscribe to our newsletter by clicking on the link in one of the newsletters that you receive.

Security

Your personal data is stored on a secure server hosted for us by Seven Days, our web implementation consultant. As with all internet related content, we cannot 100% guarantee the security of any data you provide to us via this Website. We do, however, take all serious steps to ensure (as much as possible) the security of all the data you provide to us via appropriate technical and organisational means. Serax reserves the right to (including but not limited to) refuse custom by means of voiding or refunding orders, to close accounts or block customer access where there is a suspicion of fraudulent or malicious activity. Only one account per person is allowed. This does not affect your statutory rights.

Your rights

You have the right to (i) access your personal data; (ii) require the correction of your personal data if and to the extent that you can prove such data is inaccurate; (iii) request the deletion of your personal data if the conditions of the General Data Protection Regulation are met; (iv) object to the processing of your personal data on grounds relating to your personal situation and/or request its restriction; and (v) request a copy of your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format. You also have the right to withdraw your consent for the processing of your personal data at any time, provided that the conditions of the General Data Protection regulation are met. You, however, acknowledge that any processing carried out prior to such withdrawal shall not affect the lawfulness of the processing based on your consent before the withdrawal. To make a request regarding your data please contact us at privacy@serax.com. If you deem it necessary, you also have the right to file a complaint regarding the use of your personal data by us with the relevant supervisory authority.

Where requests are manifestly unfounded or excessive, for example because of their repetitive character, we may either (i) charge a reasonable fee taking into account the administrative costs of providing the information or communication or taking the action requested, or (ii) refuse to act on the request.

Duration of storage of your personal data

We will store the personal data that you send to us via this Website on our databases. We will retain your personal data for as long as your account is active, as long as we have a contract with you, or as needed to provide you with the services requested or to answer queries or resolve issues with us. We may also need to retain your personal data for a reasonable period of time in order to allow us to comply with statutory obligations, manage disputes and enforce the agreements we have entered into.

After this period, your personal data shall be deleted from our databases.

Changes to this Privacy Policy

We retain the right to update, change and erase any part of this Privacy Policy at any time. Any changes will be published here immediately, and it is your responsibility to check back regularly. We will however contact you directly if we decide to use your personal data in a way that is contrary to the agreed Privacy Policy and you will be given the choice as to whether or not to be included in its new use.

Questions / Contact us

If you have any questions with regard to the above, please do not hesitate to get in contact with us at privacy@serax.com.